ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 23 Ιουνίου, ὥρα 18:30, σε εξωτερικό χῶρο, προκειμένου νά τηρηθοῦν οἱ κανόνες ασφαλείας καί ὑγείας.

(βλ. Πρόσκληση ἐδῶ)