Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Τό πλούσιο καί πολυεπίπεδο συγγραφικό ἔργο τοῦ στοχαστῆ καί φιλοσόφου ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ἀποτελεῖ μιά ἀναμφισβήτητη διαχρονική ἀξία στό πλαίσιο τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς διανόησης. Τό γεγονός αὐτό ὁδήγησε στή σύσταση ἑνός μή κερδοσκοπικοῦ Σωματείου μέ τήν ἐπωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ, πού ἔχει γενικό σκοπό τή διάσωση, διάδοση καί μελέτη τοῦ φιλοσοφικοῦ καί μεταφραστικοῦ του ἔργου. Πρόκειται γιά Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, ἡ διοίκηση τοῦ ὁποίου ἀσκεῖται ἀπό τή Γενική Συνέλευση τῶν μελῶν καί τό Διοικητικό Συμβούλιο. Τά ἱδρυτικά μέλη αὐτῆς τῆς προσπάθειας προέρχονται ἀπό τόν χῶρο τῶν γραμμάτων καί εἶναι στήν πλειοψηφία τους συγγραφεῖς ἤ πανεπιστημιακοί καθηγητές.

Ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση ὑπέβαλε δήλωση ἐνάρξεως ἐργασιῶν κατά τήν 26-3-2004 καί κατά τήν πρώτη συνεδρίαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου (13-5-2004) ὁρίστηκε ὡς Πρόεδρος ὁ πρέσβης ἐ.τ. καί συγγραφέας κ. Βασίλειος Βιτσαξῆς, ὡς Ἀντιπρόεδρος ὁ Δρ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν και συγγραφέας κ. Κωνσταντῑνος Ἰ. Βαμβακᾶς καί ὡς Ἐπίτιμος Πρόεδρος ἡ Βασιλική Μαλεβίτση, σύζυγος τοῦ φιλοσόφου. Γιά τήν εὐρύτερη γνωστοποίηση (προώθηση, προβολή καί διάδοση) τοῦ ἐκτεταμένου συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, ὁ Σύνδεσμος ἔθεσε ὡς πρωταρχικό στόχο του τήν ἐπιμέλεια τῆς ἔκδοσης τῶν Ἁπάντων τοῦ ἐκλεκτοῦ στοχαστῆ, συμβάλλοντας στήν ἐνθάρρυνση γιά τήν ἐκπόνηση διατριβῶν καί μελετῶν καί στήν ὀργάνωση δημοσίων ἐκδηλώσεων γύρω ἀπό τό ἔργο του. Πιό συγκεκριμένα, ὁ Σύνδεσμος ἔθεσε τούς ἑξῆς εἰδικότερους στόχους:

  • Τήν ἠλεκτρονική καταγραφή τῶν Ἁπάντων τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, 34 βιβλία – γραμμένα σέ πολυτονικό σύστημα, σύμφωνα μέ τά πρωτότυπα κείμενα – καί ἔκδοσή τους σέ μορφή CD, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικῶν στοιχείων, φωτογραφιῶν καί ἠχητικῶν ἀποσπασμάτων.
  • Τήν ἔντυπη ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, δηλαδή τήν ἀναδημοσίευση ὁλόκληρου τοῦ ἔργου τοῦ φιλοσόφου μέ βάση τό ὑλικό τῆς ἠλεκτρονικῆς του καταγραφῆς.
  • Τή δημιουργία ἱστοσελίδας: μέ ταξινόμηση καί ἀρχειοθέτηση τῶν βιβλίων του, καταγραφή ἀρθρογραφίας, δημοσιοποίηση ἠχογραφημένων διαλέξεων, ὀπτικοακουστικό ὑλικό, σχόλια, ἀνακοινώσεις καί ἐνδεχομένως μεταφράσεις κειμένων του.
  • Τήν ὀργάνωση ὁμιλιῶν, ἐκδηλώσεων καί ἄλλων δραστηριοτήτων γιά τήν γνωστοποίηση καί προβολή τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης τοῦ συγγραφέα.

Ἄν καί ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση ἀπαρτίζεται ἀπό λίγα μέλη, ἡ δράση του ὑπῆρξε μέχρι σήμερα ἀξιόλογη. Πιό συγκεκριμένα:

  • Ἡ ψηφιακή καταγραφή τῶν Ἁπάντων ἀνατέθηκε στό Ἵδρυμα «Θησαυρός τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης» τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2005 καί ὁλοκληρώθηκε τόν Δεκέμβριο τοῦ 2008. Μεσολάβησε ὁ αἰφνίδιος θάνατος τῆς ἐπιτίμου Προέδρου Βασιλικῆς Μαλεβίτση (19-12-2005), οἱ ἐργασίες ὡστόσο συνεχίστηκαν. Τό πρωτότυπο δοκιμιακό καί μεταφραστικό ἔργο τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση ἐκδόθηκε σέ μορφή σύμπυκνου δίσκου (CD–ROM), δίνοντας στόν χρήστη καί μελετητή τή δυνατότητα νά διατρέξει τά κείμενα καί νά ἀνακαλέσει ὁποιαδήποτε λέξη ἀπό τό ἔργο τοῦ συγγραφέα ἤ ἀπό ἐπιλεγόμενα βιβλία, νά ἀκούσει ἠχητικά ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλίες του, νά ἐντοπίσει και νά ἐρευνήσει φιλοσοφικές ἔννοιες μέ τή διαδικασία τῆς «ἀναζήτησης». Αὐτή ἡ ἰδιαίτερα ἐπίπονη ἠλεκτρονική ἐργασία (ἐκ νέου πληκτρολόγηση ὅλων τῶν κειμένων τῶν βιβλίων, παραμερισμός τεχνικῶν ἐμποδίων καί διορθώσεις ἀβλεψιῶν σέ ἕνα ἠλεκτρονικό λαβύρινθο 8000 σελίδων περίπου) δέν θά ἦταν δυνατή χωρίς τήν οἰκονομική στήριξη καί χορηγία τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος, τοῦ Πολιτισμικοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί τοῦ Συλλόγου πρός Διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.
  • Τήν ἔντυπη παραγωγή τῶν Ἁπάντων Χρήστου Μαλεβίτση ἀνέλαβε ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 ὁ ἐκδοτικός οἶκος Ἁρμός, σέ συνεργασία μέ τά μέλη τοῦ Συνδέσμου. Ἡ ἐργογραφία τοῦ συγγραφέα ἀρχειοθετήθηκε καί κατηγοριοποιήθηκε σέ 23 τόμους: 12 τόμους δοκιμίων καί 11 τόμους μεταφράσεων. Ἀπό τό τέλος τοῦ 2012 κυκλοφοροῦν στό ἐμπόριο ὅλοι οἱ τόμοι, παρέχοντας στόν ἀναγνώστη τή δυνατότητα νά ἔρθει σε ἐπαφή μέ τόν ἐμπνευσμένο λόγο τοῦ διανοητῆ.
  • Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση, πού εἶναι ἐνεργή ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2012, βελτιώνεται καί ἐνημερώνεται τακτικά μέ προσθῆκες νέων στοιχείων, γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ συγγραφέα, καί ἀνακοινώσεων γιά τήν δραστηριότητα τοῦ Συνδέσμου.
  • Παράλληλα, ἀρκετές ἐκδηλώσεις ἔχουν γίνει ἤδη καί ἄλλες προγραμματίζονται γιά τό μέλλον.

Συνοψίζοντας, ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση ἔχει ἐκπληρώσει κάποιους βασικούς στόχους του, ὡστόσο ἡ μελέτη τῆς προσφορᾶς τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀνεξάντλητη. Ὑπάρχει ἐκτενές μή καταγεγραμμένο ἀρχειακό ὑλικό, πού δέν περιλαμβάνεται στά Ἅπαντα, προερχόμενο κυρίως ἀπό ἠχογραφημένες διαλέξεις τοῦ συγγραφέα, ἤ ἄρθρα του σέ εφημερίδες καί περιοδικά. Αὐτό σταδιακά θά καταχωρηθεῖ καί θά δημοσιοποιηθεῖ προκειμένου νά γίνει διαθέσιμο σέ μελετητές καί σχολιαστές. Ὡς πρός τίς ἐκδηλώσεις, σύμφωνα μέ πρόταση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ 2018 τοῦ Συνδἐσμου, ἀποφασίστηκε νά ὀργανώνεται σέ ἐτήσια βάση Θεματικός Κύκλος Ὁμιλιῶν, ἑστιάζοντας κάθε φορά σέ μιά πτυχή τοῦ πολυδιάστατου ἔργου τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, μέ στόχο τήν ἀνάδειξη τῆς ἐπικαιρότητας τοῦ λόγου του καί τή διατήρηση στό φῶς τῆς δημοσιότητας τῆς πολύτιμης πνευματικῆς προσφορᾶς του στά ἑλληνικά γράμματα.

Image

Βασιλική Μαλεβίτση
Σύζυγος τοῦ συγγραφέα

Image

Βασίλειος Βιτσαξῆς
Πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου

Image

Κωνσταντῖνος Ἰ. Βαμβακᾶς
Πρῶτος Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr , Κανάλι: YouTube